Gibberish

Posts tagged ‘latin’

B.C. và A.D.

Đây là hai từ chỉ thời gian. Nếu tìm nghĩa khác xin đọc cuối bài.
Trong khi tiếng Việt chúng ta dùng cụm từ “trước Công nguyên” và “sau Công nguyên” thì trong các tài liệu tiếng Anh, người ta dùng hai abbr là B.C.A.D.

B.C. được dùng nhiều hơn, nó được thêm vào sau một con số chỉ năm để chỉ ra năm đó là trước CN, ví dụ: 123 B.C. B.C. ở đây là viết tắt của Before Christ, phần trước của năm Chúa Jesus ra đời.

A.D. thì ít được dùng, bởi lẽ nếu một năm muốn diễn tả là trước CN thì thêm B.C., vậy nếu không có B.C. thì ngầm hiểu là sau CN, nên các bài viết ít dùng, nhưng không phải không có, một số trường hợp người ta vẫn dùng A.D., vậy A.D. là gì? Nếu theo suy luận thông thường, thì ta sẽ nghĩ A.D. ngược với B.C. nghĩa là “After + một cái gì đó” nhưng thực tế không phải vậy. A.D. là một viết tắt của một ngữ Latin đầy đủ là Anno Domini, dịch nôm na là “năm của Ngài”, ngầm chỉ những năm kể từ ngày Chúa Jesus ra đời trở về sau.

Tuy nhiên, có một số người không dùng A.D. (không rõ lí do, có thể là những người không thích sử dụng thuyết của Thiên Chúa Giáo), mà dùng C.E. viết tắt của The Common Era (kỉ nguyên đương đại).

Linh tinh khác:
Dạo này thấy một số bạn cứ hỏi “ad là gì?”. Trong thời đại social media bùng nổ thế này nó cũng có nhiều nghĩa:
1. ad = admin: quản trị, người đứng đầu một diễn đàn, người đứng đầu, sáng lập và/hoặc có quyền nhiều nhất với 1 page: thêm, xóa, đuổi thành viên v.v…
2. ad (hays ads, advert) = advertisement: quảng cáo, khi một người nói “làm sao để bỏ ad?” có nghĩa là họ muốn bỏ quảng cáo (trong một trang web, hay trong phần mềm)

Some Latin Abbreviations

Trong từ điển, cũng như một số sách ta thấy những viết tắt như e.g. hoặc i.e. có thể ta đã hiểu nó có nghĩa là gì, nhưng ghi nó, đọc nó như thế nào, có có thể là chút bí ẩn, nhưng bí ẩn đó đến bài viết này là hết. 😀

cf. confer compare (so sánh với)
e.g. exempli gratia for example (ví dụ)
et al. et alii and others (và những cái khác)
etc. et cetera and so forth, and so on (vân vân)
i.e. id est that is (nghĩa là)
N.B. nota bene note well
P.S. post scriptum postscript

Tag Cloud

%d bloggers like this: