Useful Gibberish

About

Text, color

Text, color

Anh hùng rơm.

Biết chút ít Photoshop, Illustrator. Có biết chụp ảnh. Thỉnh thoảng vẽ và viết.

Viết về đủ  thứ, vẽ về đủ thứ. Cũng có lúc muốn có nhiều người biết đến mình, nhưng phần lớn thời gian là muốn một mình.

Nguyễn Nho Gia Hiển.
FB đây nhé: facebook.com/giahien

Reply in English

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: