Gibberish

Posts tagged ‘productivity’

“Spoil” your ears while working and be more productive

Noise is not always bad. I don’t mention the annoying sound from other people, but the nature’s sound, like the wind, the cracking fire, the falling rain or even the noise of a working office.
There are some services that give us those noise freely, I mention hereby Noisli and Coffitivity. Together with the introduction, I’ll give the pros and cons I found after long time using them.

(more…)

Mind updated

MÌnh không thực sự là mind updated thật, nhưng mình thấy có một ít đổi khác.

Đó là mình có vẻ tập trung hơn khi ở thư viện.

Đó là có vẻ mình làm được nhiều việc một cách tự giác hơn.

Đó là khi mình vì mọi người hơn, và cũng vì mình nhiều hơn, nói chung là làm việc hiệu quả tối đa và dành time để làm nhiều việc khác.

Đó là bỏ bớt facebook, hầu như không yahoo.

Mình xài mail để check thông tin, lịch làm việc, contact, nhiều hơn là để kích hoạt tài khoản các diễn đàn.

Mình hầu như không đọc mấy tin giật gân.

Cũng chả đọc mấy tin tranh luận có vẻ cao siêu của những người học cao nói nhiều, tranh luận gay gắt nhưng cuối cùng chẳng đi đến kết luận nào nhất thống, mỗi người một ý, ai cũng có lý.

Đời còn thay đổi nhiều, nhưng ít nhất bây giờ mình đang như thế.

Tag Cloud

%d bloggers like this: