Gibberish

Posts tagged ‘pwpy’

Data Mining

I’m less stupid day after day.

https://yade-dem.org/doc/tutorial-data-mining.html?highlight=isinstance

[PWPY] Tạo file text bằng python (dùng để ghi số liệu)

Một trong những bước quan trọng của mô hình là ghi số liệu trong khi kết quả được xuất ra, rất may cho những phần mềm trả phí là họ đã có sẵn công cụ này, khi đó chỉ cần import vào excel là xong, mọi chuyện trở nên quá đơn giản, nhưng python không như vậy, đó đòi hỏi phải định nghĩa biến nào xuất ra, ghi file vào đâu, ghi lúc nào và trong bao lâu. Bài viết này (là một trong những hobby về coding).

Cách 1: Dùng hàm có sẵn của python:

a.open('test1','w') # tạo file với tên test1, đặt lệnh write

sau đó mỗi lần muốn viết một số nào đó vào trong file thì thêm vào:

a.write(str(number1)+str(number2)+'\n') # \n dùng để xuống dòng

Sau đó đến cuối của đoạn mã, thêm vào

a.close()

để kết thúc và file được lưu lại.

Vấn đề đang xem xét: viết tiếp lên một file trước đó thay vì ghi đè (over write)

Xem xét lại delimiter giữa các số liệu (space có vẻ ổn)

Xem lại xem có thể viết bằng một định dạng cụ thể nào không

Có thể kết hợp với matlab không?

Cách 2: Dùng lệnh plot() và adddata trong yade. Cách này thường tốt hơn khi ghi file checkpoint.

[tạm thời treo]

Tag Cloud

%d bloggers like this: