Gibberish

Posts tagged ‘hoc’

Chết toi. Đóng cửa học MatLab trong 3 tháng.

Closed.

Fermé.

Đóng cửa.

Tag Cloud

%d bloggers like this: