Gibberish

Posts tagged ‘root’

Chạy python qua CMD

Trong window, để bật python và ipython thông qua cửa sổ cmd, cần phải sửa mục path của hệ thống trước, sau đó, vào trong CMD, có thể chạy python bằng lệnh tắt python và enter. Quá trình làm như sau:

1. Control panel –> system –> Advanced .. –> Environment …

2. Tại đây trong cửa sổ PATH, thêm path của python vào. Ví dụ trong trường hợp python 2.7 được cài trong thư mục C:\Python27\python.exe thì giá trị path cần thêm vào là C:\Python27, để phân biệt path này với các path có sẵn, chỉ cần nhét dấu chấm phẩy (;) giữa các path, sau đó save lại. Có thể cần phải khởi động lại để thay đổi có hiệu lực.

Để test tính năng này có thể vào cửa sổ RUN, gõ cmd, sau đó bấm python để kiểm tra.

Python 3 làm tương tự.

The modded MMS.apk for Nexus One

Well, I just came back from death.
I used System app remove to remove the basic Message app in my Nexus One Froyo 2.2.1. And I no longer be able to receive any sms. I searched on Google to find the rescue but there isn’t any sites or people provide the basic MMS.apk (the name of the app ưhen backed up).
Fortunately, I found on xpa-dev and uptodate modded apk, I installed, and it saved my life.
Now it’s time for back-up on mediafile.
Visit the source link

Tag Cloud

%d bloggers like this: