Gibberish

Posts tagged ‘color mixing’

Bảng màu cơ bản – Color mixing chart

This is an attribute of this topic. The source image can be found here.

Đây là bài bổ sung cho bài kỹ thuật pha màu. Nguồn của hình ở trên.

Ngoài ra, tôi xin cung cấp thêm một loại bảng màu, tiện cho các web designer tham khảo, với đầy đủ mã RGB.

Click vào hình để được bản full. Nguồn : Visibone.

Tag Cloud

%d bloggers like this: