Gibberish

Posts tagged ‘php’

Tạo một login form đơn giản trong PHP

Blog-PHP

Ta sẽ tạo một trang index.php với code như sau:

<htlm>
 <form action='login.php' method='post'>
 Username: <input type='text' name='username'>
 Password: <input type='password' name='password'>
 <input type='submit' value='Login'>
 </form>
</html>

Đó chỉ là chút code HTML thôi, cứ theo dõi theo video, ta sẽ biết cách lập trình form login này và cách chạy trên localhost.

This is the first introducetion to PHP on the youtube, PHPacademy, good method to learn PHP, ofcourse, when I have more free time (:

Tag Cloud

%d bloggers like this: