Gibberish

Archive for the ‘Programming’ Category

Chạy Matlab 2017 trong SublimeText 3 trên Win 10

SublimeText là phần mềm soạn code nhanh và dễ dùng nhất tôi từng sử dụng, điểm trừ lớn nhất của nó có lẽ là giá của cái bản quyền hơi mắc ($80), tuy nhiên mấy key lượm lặt trên mạng copy về xài lụi cũng được một thời gian, có tiền thì mua vì nó đáng.

Matlab là phần mềm tính toán khoa học tương đối mạnh mà mấy trường đại học và mấy người làm nghiên cứu hay dùng, đây là một trong những bộ code siêu mạnh, ứng dụng rộng rãi và được hỗ trợ rất tốt, điểm trừ cũng giống như SublimeText đó là bản quyền mắc, tuy nhiên làm việc trong trường đại học thì thường được cấp license.

Ok, giới thiệu xong hai cái phần mềm cho ai không biết, hoặc cho chính bản thân mình lỡ đâu sau này mình quên. Version ở tiêu đề chỉ đơn giản là cái tôi đang dùng, cơ bản là giống nhau trừ khi tương lai một trong ba hệ thống có gì thay đổi quá đáng, lúc đó nếu nhớ sẽ câp nhật sau :p.

Kết hợp hai phần mềm là một ý tưởng tốt và với tôi thì nên làm vì nó làm việc lập trình nhanh hơn và dễ chịu hơn (ý kiến cá nhân, ai không thích thì không dùng). Để làm được việc này thì cần thiết lập hai file sau thông qua menu “New build system” trong SublimeText.

Matlab.sublime-settings

{
“extensions”:
[
“m”
],
“fallback_encoding”: “Western (Windows 1252)”,
“default_encoding”: “Western (Windows 1252)”
}

Matlab.sublime-build

{
“selector”: “source.matlab”,
“shell”: true,
“windows”: {
“cmd”: [“matlab”, “-nodesktop”, “-nosplash”, “-r”, “$file_base_name”]
},
“osx”: {
“cmd”: [“matlab”, “-nodisplay”, “-nosplash”, “-r”, “$file_base_name”]
},
“linux”: {
“cmd”: [“matlab”, “-nodisplay”, “-nosplash”, “-r”, “$file_base_name”]
}
}

Không nhớ là có cần khởi động lại SublimeText không, hình như là không.

Đơn giản vậy thôi, happy coding!

 

Matplotlib color chart

Here is the color chart for using inside matplotlib

 

lfzum

Image gotten from a discussion on stack: https://stackoverflow.com/questions/22408237/named-colors-in-matplotlib

Butterfly curve

Nay ngồi xem lại phương trình tham số (parametric equation), vọc một tí với plot trong python.

Phương trình tham số là phương trình mà nghiệm được biểu diễn bởi một số (tham số) bên ngoài, ví dụ nghiệm x,y sẽ được biểu diễn bởi x = f(t) và y =g(t).

Phương trình tham số của đường con bướm được biểu diễn như sau:

x = sin (t) \left( e^{cos(t)} - 2 cos (4t) -sin^5 (\frac{t}{12}) \right)

y = cos (t) \left( e^{cos(t)} - 2 cos (4t) -sin^5 (\frac{t}{12}) \right)

t \in (0, 12 \pi)

Đồ thị nó sẽ ra như thế này:

ButterflyFunction

Code python để plot như sau:


# the butterfly curve
from __future__ import division
import numpy as np, math, os, scipy
import matplotlib.pyplot as plt

#t_range = np.arange(0,12*math.pi,0.001)
t_range = np.linspace(0,12*math.pi,1000)
for t in t_range:
x = math.sin(t)*(math.exp(math.cos(t))-2*math.cos(4*t)-(math.sin(t/12))**5)
y = math.cos(t)*(math.exp(math.cos(t))-2*math.cos(4*t)-(math.sin(t/12))**5)
plt.scatter(x,y,marker='.',s=0.2,c='k')
plt.show()

Matlab: How to plot boob?

Yes, serious.

Reading emails about professors dying because of  radio-active rays or students suiciding because of stresses makes me want to stop for while and forget what I’m doing.

But I can’t leave my computer, so I have to do something with it.

Google is useful for this purpose, now all I need is a silly question. I use Matlab to plot a lot of my data, but never I’d plotted boob, which is no doubt a lot more attractive than those stress-strain curve of the simulation. Fortunately, there’s a Wolfram’s widget provides the function, so I put it in Matlab and tried, it’s pretty funny.

Here is the code:

figure();
fplot(@(x) -(3*x*log(x)-0.1*exp(-(30*x-12)^6)),[0 1])

Here is the result:

2017-04-07_20-01-46

Draw particles contact with tikz

I wrote this code long time ago and I want to share it since it’s pretty cool and come in handy a lot of times.


\begin{figure}[H]
\begin{tikzpicture}[scale=0.5]
\draw[step=.5cm,lightgray,very thin] (0.1,0.6) grid (7.8,6.8);
\draw[fill=yellow,fill opacity=0.5] (1,3.5) -- (2,5) -- (4,5.5) -- (6,3.6) -- (4,2) -- (2,2) -- (1,3.5);
\draw[fill=cyan,fill opacity=0.5] (1,3.5) circle (0.78cm);
\draw[fill=cyan,fill opacity=0.5] (2,5) circle (1cm);
\draw[fill=cyan,fill opacity=0.5] (4,5.5) circle (1.05cm);
\draw[fill=cyan,fill opacity=0.5] (6,3.72) circle (1.64cm);
\draw[fill=cyan,fill opacity=0.5] (4,2) circle (1cm);
\draw[fill=cyan,fill opacity=0.5] (2,2) circle (1cm);
\fill[black,font=\footnotesize]
(1,3.5) node [above] {$P_1$}
(2,5) node [above] {$P_2$}
(4,5.5) node [above] {$P_3$}
(6,3.6) node [above] {$P_4$}
(4,2) node [above] {$P_5$}
(2,2) node [above] {$P_6$};
\draw[thick,->] (9,3.5) -- (10,3.5);
% draw 2 particles use for pair of contacts
\draw[fill=cyan,fill opacity=0.5] (13,5.5) circle (1.05cm);
\draw[fill=cyan,fill opacity=0.5] (15,3.72) circle (1.64cm);
\fill[black,font=\small]
(13,5.5) node [above] {$P_3$}
(15,3.72) node [above] {$P_4$};
\draw[blue,->,thick] (13,5.5) -- (15,3.72);
\fill[blue,font=\small]
(14,4.5) node [below] {$\vec{l}_{\,3,4}$};
\draw[red,->,thick] (13.784,4.802) -- (15.784,5);
\fill[red,font=\small]
(15.9,5) node [above] {$\vec{f}_{\,3,4}$};
% equation of the stress tensor
\fill[black,font=\small]
(14,2) node [below] {$\sigma_{ij}=\frac{1}{V}\sum \limits_{c} f_{ij}^c\times l_{ij}^c$};
\end{tikzpicture}
\caption{Calculation of meso-stress in a cycle of grains}
\end{figure}

Tag Cloud

%d bloggers like this: