Gibberish

Posts tagged ‘live’

Time sliding

Ngày ngủ 8 tiếng, tối 7,5h, trưa 0,5h. 24 – 8 = 16 (h)
Sáng 0,5h vệ sinh cá nhân + 0,5h ăn sáng, còn 15h
Dành cho học 8h. còn 15 – 8 = 7 (h)
Sáng nghe radio, tối nghe nhạc.
Nấu ăn, đi dạo, đọc sách, luyện mấy món yêu thích.
Còn dư một số, dành cho những thứ liên quan đến human.

Tag Cloud

%d bloggers like this: