Gibberish

Posts tagged ‘Français révision’

Français révision

Trong lúc chờ đợi, ôn tập một chút tiếng Pháp nào.

Le verbe “Être”:

Je suis // Tu es // Il/Elle est // Nous sommes // Vous êtes // ils/elles sont.

Exemple: je suis un étudiant : Tôi là một sinh viên.

Le verbe en commun “-ER”

Những động từ chia cho các ngôi ở thì hiện tại, tận cùng ER thì có lối hành xử khá giống nhau, ta sẽ xem lại động từ NÓI-PARLER:

Je parle // Tu parles // Il parle // Nous parlons // Vous parlez // Ils Parlent

Để ý những phần gạch chân, nó tương tự cho đa số các động từ tiếng Pháp.

Tất nhiên là khá nhiều ngoại lệ, và không có quy luật để nhớ, nhưng rất hay, những từ khó nhớ lại là những từ sử dụng thường xuyên, nên thành ra lại không có vấn đề gì:

Với động từ ALLER-Đi:

Theo Dictionaire larousse:

Se déplacer d’un lieu à un autre. Aller à Bourges. Aller à pied. = Di chuyển từ nơi này đến nơi khác. Đi đến Bourges. Đi bộ.

Je vais // Tu vas // Il va // Nous allons // Vous allez // Ils vont

Tag Cloud

%d bloggers like this: