Gibberish

Posts tagged ‘vocabulary’

Some Latin Abbreviations

Trong từ điển, cũng như một số sách ta thấy những viết tắt như e.g. hoặc i.e. có thể ta đã hiểu nó có nghĩa là gì, nhưng ghi nó, đọc nó như thế nào, có có thể là chút bí ẩn, nhưng bí ẩn đó đến bài viết này là hết. 😀

cf. confer compare (so sánh với)
e.g. exempli gratia for example (ví dụ)
et al. et alii and others (và những cái khác)
etc. et cetera and so forth, and so on (vân vân)
i.e. id est that is (nghĩa là)
N.B. nota bene note well
P.S. post scriptum postscript

Tag Cloud

%d bloggers like this: