Gibberish

Trong từ điển, cũng như một số sách ta thấy những viết tắt như e.g. hoặc i.e. có thể ta đã hiểu nó có nghĩa là gì, nhưng ghi nó, đọc nó như thế nào, có có thể là chút bí ẩn, nhưng bí ẩn đó đến bài viết này là hết. 😀

cf. confer compare (so sánh với)
e.g. exempli gratia for example (ví dụ)
et al. et alii and others (và những cái khác)
etc. et cetera and so forth, and so on (vân vân)
i.e. id est that is (nghĩa là)
N.B. nota bene note well
P.S. post scriptum postscript

Reply in English if you want

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: