Gibberish

Posts tagged ‘thơ ấu’

Cá Trích – 10/3/2013

Thổi cho trúng con cá không khó. Thổi cho lưỡi me xóc đúng vào phía cổ nó… thế này… bọn cháu nhìn đây, đúng giữa phần đầu và phần lưng cá là chỗ huyệt của gáy. Mũi nhọn của lưỡi me đâm xóc vào đây là dây thần kinh của con cá bị tê liệt để chờ chết. Nghề thổi lưỡi me, khó là ở khâu này. Nhưng cố tập lâu ngày thì… không có gì là không làm được.

Trích Một cần câu – Trần Thanh Địch

Tag Cloud

%d bloggers like this: