Gibberish

Posts tagged ‘runtime’

Chạy python qua CMD

Trong window, để bật python và ipython thông qua cửa sổ cmd, cần phải sửa mục path của hệ thống trước, sau đó, vào trong CMD, có thể chạy python bằng lệnh tắt python và enter. Quá trình làm như sau:

1. Control panel –> system –> Advanced .. –> Environment …

2. Tại đây trong cửa sổ PATH, thêm path của python vào. Ví dụ trong trường hợp python 2.7 được cài trong thư mục C:\Python27\python.exe thì giá trị path cần thêm vào là C:\Python27, để phân biệt path này với các path có sẵn, chỉ cần nhét dấu chấm phẩy (;) giữa các path, sau đó save lại. Có thể cần phải khởi động lại để thay đổi có hiệu lực.

Để test tính năng này có thể vào cửa sổ RUN, gõ cmd, sau đó bấm python để kiểm tra.

Python 3 làm tương tự.

Tag Cloud

%d bloggers like this: