Gibberish

Posts tagged ‘master’

Nhận bằng master

Cái cách bên đây trao bằng thiệt là giống phong cách của mình: lặng lẽ.

Thế là chính thức có cái bằng master recherche. Trong CV có thêm một “đối tượng” nặng kí. 😀

Tag Cloud

%d bloggers like this: