Gibberish

Archive for the ‘Softwares’ Category

Adding point to Matlab plot

Here is the code to plot a data point to a 2D diagram.

plot(x,y) %plot the line
yi=interp1(x,y,a)
% a is a real number of the
% x-axis value of the data point
hold on
plot(a,yi,'*')

For example:

x=[0:0.01:1];
y=[0:10:1000];
plot(x,y);
% Now add a data point with x=0.25
yi=interp1(x,y,0.25);
hold on;
plot(0.25,yi,'*')

Some programming apps on Android system

To begin with, coding on phone or table is not a fun thing to do, virtual keyboard sucks, and come on! Programming on PC is the best thing. But:

Coding on PC, want to work on your phone + tablet as well? Or just love coding? Android serves you with these apps:

1. C4droid: C/C++ IDE (paid) http://is.gd/XMHSbA

This app help you write, compile C/C++ code right on your phone.

2. QPython (free) http://is.gd/1zM7AS

Run basic Python on your phone, cannot import numpy or scipy, but for common algorithm, this app runs well, can’t complain for a free, no ad program.

3. DroidEdit (paid): http://is.gd/8ZQi1q

This one is the one I use the most, why? It helps me read my code everywhere, highlight syntax is good, and for a script, space on phone is like Sahara to a cat. I work only with python and sometimes C++, but DroidEdit supports more than you need, remember Notepad++? Remember gEdit?

4. C# Shell (paid) http://is.gd/RVK2jK

I discovered this one recently, and I still haven’t used it, but the first impression is the cleanUI (blue color, yay!)

5. MathStudio (paid) http://is.gd/GIZjhL

This expensive app is a little hard to use at the beginning, but when you get used to it, it reminds us, somehow, of Matlab and Maple on PC. Try searching on Google, you may find a free apk of this app somewhere to test it before purchase.

List of 5 (-1) apps you need on your Ubuntu as a newbie programmer

Everybody is not the same, but I assume that when you move to Linux in general, and Ubuntu in particular (Kubuntu, Xubuntu etc…), you will work with code, terminal .. a lot. So here is a list of very necessary apps that definitely should be installed on your lovely ubuntu machine. I’ll pass Synaptic Package Manager since it’s very popular (but it’s not installed by default for fresh Ubuntu, at least 12.04, I haven’t try another Ubuntu’s version yet), or ThunderBird, I will concentrate on apps that are useful, but probably not 100% people will know.

1. Ubuntu Tweak:

Don’t understand why it’s still not put in official ubuntu repository, since it’s really useful and give us a lot of shortcuts to system utilities: clean cache, modify desktop etc…

Link to apps: http://ubuntu-tweak.com/

2. VLC player: (all people know it)

This is a big, generous guy that does stuff smoothly, and this is one of the reasons why opensource users should be proud of: support almost every file type, fast, a lot of tools to play with. On Windows, before VLC, I use Media Classic, I also try WinAmp, Foobar, WMP, but with VLC, I forget them right away (and android users, FYI, VLC is available for you too)

3. System Indicator:

Ubuntu leaves us a system tray to put there useful informations, one of them should be the system indicator

Install it by

sudo apt-get install indicator-multiload

This will show us the CPU, Memory, Network… usage information as a dynamic diagram, also provide us a shortcut to system-monitor, just like Task Manager in Windows.

4. Geany IDE:

We can call this a text editor, but the way Geany helps us coding Python and some other languages is just genius. Clean text, easy commenting, intergrated terminal with clean view etc make it better for developper than gEdit, also, it’s easier than VIM. If it helps we do the jobs, it’s useful, just that simple.

Geany can be found in Ubuntu Software Center with ‘geany’ keyword.

5. Right Click Open Terminal here in nautilus.

If you’re using GNOME desktop and nautilus as your default file explorer, then the tool ‘Open in terminal’ in the context menu when clicking right click when you’re in some folder turns out to be extremely useful, trust me. The terminal will be open right there, with the path already into that folder, no need Ctrl+Alt+T and cd to that folder.

That utility can be installed by

sudo apt-get install nautilus-open-terminal

After installation is finished, restart nautilus, you’ll see that option when right-clicking in the folder, pretty awesome, huh? I stop at this point, there are still a lot of other apps (free + paid) but 5 is a nice number. Next time we’ll talk a bit about C++, Android tools, and some graphics tool for Presentation and Illustration.

Chạy python qua CMD

Trong window, để bật python và ipython thông qua cửa sổ cmd, cần phải sửa mục path của hệ thống trước, sau đó, vào trong CMD, có thể chạy python bằng lệnh tắt python và enter. Quá trình làm như sau:

1. Control panel –> system –> Advanced .. –> Environment …

2. Tại đây trong cửa sổ PATH, thêm path của python vào. Ví dụ trong trường hợp python 2.7 được cài trong thư mục C:\Python27\python.exe thì giá trị path cần thêm vào là C:\Python27, để phân biệt path này với các path có sẵn, chỉ cần nhét dấu chấm phẩy (;) giữa các path, sau đó save lại. Có thể cần phải khởi động lại để thay đổi có hiệu lực.

Để test tính năng này có thể vào cửa sổ RUN, gõ cmd, sau đó bấm python để kiểm tra.

Python 3 làm tương tự.

OCR trên Linux – tiếng Việt

OCR là công nghệ nhận dạng chữ viết từ bản scan thành file văn bản copy được. Thường khi scan bằng máy scan, những gì ta nhận được là file ảnh chứ không phải chữ, và để có thể sao chép, chỉnh sửa lại chữ nếu không có OCR thì chỉ có nước gõ lại, tốn thời gian.

Trên cái thế giới này thì phần mềm scan OCR có cả đống, nhưng trên windows thì nhiều, Linux thì ít, tiếng Anh tiếng Pháp thì nhiều, tiếng Việt thì ít.

Xui một cái nữa cho dân Việt Nam là từ tiếng Việt có nhiếu dấu, hỏi ngã nặng … nên scan ra máy nó không hiểu.

Dạo vậy đủ rồi, trên Linux, có một công cụ khá mạnh, cài dễ dàng và không quá khó xài: tesseract-ocr

A – Cài đặt:

Để cài tesseract + bộ nhận dạng chữ Việt, làm những bước sau:

1. Mở terminal (Ctrl + Alt + T)

2. Gõ lệnh:

sudo apt-get install tesseract-ocr

Lệnh này dùng để cài phần mềm chính.

sudo apt-get install teseract-ocr-vie
#vie là viết tắt của Việt đấy.

Tương tự cho các ngôn ngữ khác, hoặc đơn giản hơn, gom chung hai dòng lệnh trên lại thành:

sudo apt-get install tesseract-ocr tesseract-ocr-eng tesseract-ocr-vie

Cài một lúc cả phần mềm và gói ngôn ngữ luôn.

B – Sử dụng:

Để sử dụng tesseract, ta phải làm việc trong cửa sổ terminal.

Tạo một folder bất kì mà chúng ta sẽ làm việc trong đó, giả sử tôi chọn tên thư mục là OCR:

mkdir OCR Enter

cd OCR Enter

Lưu cái file ảnh scan vào thư mục này, tesseract có thể thao tác với nhiều loại file, nhưng tốt nhất cứ dùng định dạng file TIFF với độ phân giải càng cao càng tốt (trên 200 dpi), giả sử file scan được tên là scan.tiff, và ta muốn xuất file văn bản được kí tự hóa là ketqua.txt thì cú pháp sẽ là:

tesseract scan.tiff ketqua.txt -l vie

Chú ý đoạn -l vie, -l là để chọn language (ngôn ngữ) và vie là chọn tiếng Việt, làm vầy thì phần nó hiểu là mình muốn scan ra kết quả càng gần tiếng Việt càng tốt (theo quảng cáo thì phần mềm này chính xác đến 97%)

Xong chờ một tí, vào thư mục OCR ta sẽ thấy file ketqua.txt, mở ra sửa lại mấy chỗ bị decode sai (thường là t – l – 1, o – 0, hay ghi hoa ghi thường, sửa hơi mất công tí nhưng còn hơn là gõ lại nguyên trang)

Tut xong, quá dễ.

Tag Cloud

%d bloggers like this: