Gibberish

Memory eraser

Memory eraser

Doodle gần đây nhất. Nhiều lúc ước có một loại thuốc gì đó uống vào đến quên đi một số việc. Có câu càng cố quên cái gì thì lại càng nhớ, đúng là không sai tí nào.

Reply in English if you want

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: