Gibberish

Cái vỏ sứ

Giờ mới thấy vì sao người ta đi chơi không rủ mình, vì khi họ rủ mình cũng có thèm đi đâu, tự ái lớn quá thật có lợi. Mình thấy những con người éo biết tự ái là gì là những người không có cá tính, không có tài năng và cái tôi bản thân rất kém.

Lại thấy ngạo đời rồi muhahahahaha.

Advertisements

Reply in English if you want

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: