Gibberish

Thổi cho trúng con cá không khó. Thổi cho lưỡi me xóc đúng vào phía cổ nó… thế này… bọn cháu nhìn đây, đúng giữa phần đầu và phần lưng cá là chỗ huyệt của gáy. Mũi nhọn của lưỡi me đâm xóc vào đây là dây thần kinh của con cá bị tê liệt để chờ chết. Nghề thổi lưỡi me, khó là ở khâu này. Nhưng cố tập lâu ngày thì… không có gì là không làm được.

Trích Một cần câu – Trần Thanh Địch

Reply in English if you want

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: