Gibberish

1. ezPDF reader:

Định dạng hỗ trợ: PDF/EPUB

Link đến phần mềm: https://play.google.com/store/apps/details?id=udk.android.reader

2. Moon+ Reader Pro:

Định dạng hỗ trợ tốt nhất: EPUB, MOBI

Link tải: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.flyersoft.moonreaderp

3. Kindle (miễn phí)

Định dạng hỗ trọ tốt nhất: PRC

Link tải: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.amazon.kindle

Toàn bộ sách cứ bỏ vào thư mục Sdcard/kindle, phần mềm sẽ tự quét và cập nhật hết. Rất nhanh kể cả với file epub, tuy nhiên tính tùy biến linh động không cao như Moon+ Reader.

Reply in English if you want

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: