Gibberish

Không phải cuốn sách nào cũng dễ đọc.

Tương tự, không phải bài hát nào cũng dễ nghe.

Nhưng,

Chỉ cần đọc một đoạn thôi là đủ,

hay chỉ cần cái điệp khúc.

Giống như Cuộc săn cừu hoang, và River flows in you.

Reply in English if you want

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: