Gibberish

Mệt

Tự dưng sáng dậy tức ngực bên phải, sau đó lỗ tai trái đau dã man, và cuối cúng là nướu bị sưng 😐 gì mà thảm quá.

Bị mệt thế là nghĩ lung tung. Thấy lo lo.

Reply in English if you want

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: