Gibberish

Chắc là không, nhưng mình cũng thỉnh thoảng đụt (đụt nghĩa là hiền quá đến mức đần ngốc, lóng ngóng khi làm hoặc đánh giá sự việc).

Xem bài viết ở đây.

Lol: ‘… tao khóc bù lu bù loa thì ảnh chỉ lặng lẽ làm đồ án …”

Ây dà, một chút si ngĩ.

Reply in English if you want

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: