Gibberish

Một bài viết về cà phê khá hay, muốn giới thiệu, toàn bộ cuốn này cũng đáng đọc, tuy có vài chỗ hơi “xem thường người khác”. 😀

Reply in English if you want

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: