Tips for life, tips for tech

Hình như

Hình như mấy thằng rảnh lắm mới viết nhiều và cạnh khóe nhau.

Thế thì im đi cho đỡ nhục và mang tiếng 😀

Advertisements

Reply in English

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: